شـــ ــبها

هـــ ـــمـــه چـــیــ ز جای خـــــود استـــــ

و چــ ـ ــه صــداهایــیــ که فقـــــ ط در ســکـــوتـــــ شبـــــ شنیدنیـــ ستــــ

 بـــــ رای روز کــ ــ ــر بــــ ودنـــــ مـــــ ـا

و انــ ــســـــ ان هــــا و احســـ اســـ ها....

عـ ــشــ ــ ـق بــــازیــــ ها و هــــم آغـــوشیـــــ ها

بـــ ــدون تمــلقـــ و ریـــ ــ ــا،

بـــ ــدون نقـــــابـــــ و برچــــ ـسبــــــ

 

 

مشاهده یادداشت خصوصی

 

بعضی حرفا گفته نمیشه ...

بعضی حرفا نوشته هم نمیشه...

فط و فقط بغض میشه 

مشاهده یادداشت خصوصی

مشاهده یادداشت خصوصی

مشاهده یادداشت خصوصی

مشاهده یادداشت خصوصی

آدمها برای یکدیگر نقش سیگار را بازی میکنند
همدیگر را می کشند 
لذت می برند 
دود می کنند 
تمام می کنند 
و بعد از اندک زمانی ، سیگاری دیگر !

 

مشاهده یادداشت خصوصی

مشاهده یادداشت خصوصی

مشاهده یادداشت خصوصی

 

خدایـــــــــــــــــا تا کی بشکنم ...

تا کییییییییییییییییی 

مشاهده یادداشت خصوصی